Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - DORADCA ZAWODOWY - STAŻYSTA CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 

Międzychód, dnia 08.12.2023r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie

na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani

Małgorzata Broda

zamieszkała w Międzychodzie.

                                            

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Broda podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z przepisów prawa i zakresu wiedzy wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Posiada dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz doświadczenie w zakresie zadań realizowanych na ww. stanowisku. Kandydatka spełniła kryteria niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Jolanta Idziak

 

 

 


 

Międzychód, dnia 23.11.2023r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

w Międzychodzie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DORADCA ZAWODOWY - STAŻYSTA

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Wymiar etatu - 1

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw

publicznych,

c) wykształcenie wyższe,

d) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy

b) znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy,

c) wiedza z zakresu kształcenia ustawicznego,

d) umiejętność obsługi programów komputerowych - SYRIUSZ, pakietu biurowego Ms Office,

e) umiejętność wykonywania złożonych czynności przy jednoczesnym kontakcie z interesantem,

f) umiejętność podejmowania decyzji,

g) komunikatywność, życzliwość i kultura osobista,

h) minimum 3 miesięczne doświadczenie w formie stażu na stanowisku doradca zawodowy.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udzielanie grupowych i indywidualnych informacji zawodowych oraz rozpowszechnianie informacji zawodowych, informacji o rynku pracy, możliwościach kształcenia i szkolenia oraz umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu.

 2. Udostępnianie zasobów informacji zawodowych w siedzibie urzędu do samodzielnego wykorzystania przez zainteresowane osoby.

 3. Udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy
  w wyborze odpowiedniego zawodu.

 4. Udzielanie pracodawcom pomocy w:

 1. doborze kandydatów do pracy,

 2. rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez indywidualną poradę.

 1. Udzielanie bezrobotnym porad indywidualnych i grupowych w celu pomocy w rozwiązaniu zgłaszanych przez osoby bezrobotne problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy.

 2. Prowadzenie i dokumentowanie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 3. Prowadzenie banku programów zawierającego programy porad grupowych, spotkań informacyjnych w zakresie informacji grupowej oraz szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 4. Opracowywanie kwartalnych wykazów planowanych porad grupowych i spotkań informacyjnych oraz ich zamieszczanie na tablicy informacyjnej urzędu i na jego stronie internetowej.

 5. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej udzielonych porad indywidualnych i grupowych, udzielonych informacji zawodowych.

 6. Określanie predyspozycji psychofizycznych (osób bezrobotnych,
  w tym kandydatów - przyszłych beneficjentów programów współfinansowanych z EFS) wskazanych przy wyborze zawodu, stanowiska pracy lub kierunku szkolenia oraz kierowanie
  na badania lekarskie, psychologiczne, umożliwiające wydawanie opinii o przydatności do pracy i zawodu, stażu , szkolenia.

 7. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu poradnictwa zawodowego.

 8. Stosowanie i dokumentowanie procedur określonych
  w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

 9. Przygotowanie informacji starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 10. Wykonywanie zadań dotyczących refundacji kosztów dojazdu
  i zakwaterowania oraz opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną aktywizowanych osób bezrobotnych, finansowanych ze środków FP
  i EFS.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy - CV oraz list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

      c. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 2. oświadczenie o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- korzystaniu z pełni praw publicznych,

- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie mnie na
stanowisku - Doradca zawodowy - stażysta,

- zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,

f. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca w biurze zlokalizowanym na parterze budynku murowanego ogrzewanego centralnie, pomieszczenia oświetlone światłem sztucznym, klimatyzowane, praca przy komputerze

2) w miesiącu październiku 2023r. tj. poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1781 ze zm.).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r, poz. 1526 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane
i złożone osobiście w sekretariacie urzędu lub za pośrednictwem poczty
w terminie do dnia

07.12.2023r. godz. 1200

na adres:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. 17 Stycznia 143

64-400 Międzychód

 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Doradca zawodowy - stażysta.

 

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych oraz niekompletne w zakresie wymaganych dokumentów nie będą brały udziału w postępowaniu związanym z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone
w dniu 08.12.2023r. od godziny 800 w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Międzychodzie biuro nr 3,4,5

Odrębne zawiadomienia o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych nie będą wysyłane.

O przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na ww. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie.

Dokumenty złożone przez aplikantów zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji, za wyjątkiem dokumentów dotyczących osoby, z którą zostanie zawarta umowa o pracę.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

Jolanta Idziak

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 155.53Kb) 2023-11-24 08:13:49 78 razy
2 kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc (DOC, 32.50Kb) 2023-11-24 08:13:49 67 razy
3 wzor_oswiadczenia_z_klauzula_informacyjna.doc (DOC, 37.00Kb) 2023-11-24 08:13:49 69 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 24-11-2023 08:13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mikołaj Konopiński 24-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Konopiński 08-12-2023 14:38:16